menu

کنترل کیفیت


هدف جلب رضایت کامل مشتری و بهبود کیفی محصولات با در نظر گرفتن خواسته های مشتریان، آموزش به موقع کارکنان واحد و به کارگیری جدیدترین نرم افزارها به منظور تضمین کیفیت نتایج آزمون و خدمات ارائه شده، تدوین و به کار گرفته شده است. گواهینامه های تأیید صلاحیت آزمایشگاه و تأییدیه های شرکت های توزیع برق، سازمان تخصصی توانیر و اداره استاندارد، همگی مؤید عملکرد واحد کیفیت پژوهان آمل می باشد.

ویدئو

اطلاعات بیشتر ...

عکس ها

اطلاعات بیشتر ...